Prostate volume calculator mskcc.

scaphoid kezelés

Brnûnské onkologické dny a XXIV. Rostislav Vyzula, CSc. New era of lung cancer radiotherapy; from stone age to 21st century Slavíãek L. Chemoterapie, biologická prostate volume calculator mskcc hormonální terapie Xeloda — lék první volby u seniorÛ s metastazujícím kolorektálním karcinomem. Selektivní inhibice MAPK signálni dráhy v léãbû metastatického melanomu obsahujícího mutaci genu b-raf.

pszichoszomatikus ízületi betegség

Terapie panitumumabem u hemodialyzovaného pacienta s metastatick˘m kolorektálním karcinomem Kubánková P. Efektivita a bezpeãnost léãby bevacizumabem u pacientÛ s prostate volume calculator mskcc kolorektálním karcinomem Vyzula R.

Protinádorová vakcína na bázi dendritick˘ch bunûk u nemocn˘ch s mnohoãetn˘m myelomem Postavení chemoterapie v léãbû jaterních metastáz kolorektálního karcinomu Büchler T. Triple negativní karcinomu prsu — chemorezistentní onemocnûní? Adámková Krákorová D. Nové moÏnosti hormonální léãby postmenopausálních Ïen s metastazujícím karcinomem prsu Effectiveness versus efficaccy Fínek J.

Cílená biologická léãba u nemocn˘ch s kolorektálním karcinomem — klinické kazuistiky Onkochirurgie Holubec L. Plicní lymfatika — mapa Hodnocení bezpeãnosti biologické léãby u metastatického kolorektálního karcinomu Rozsah resekce u konzervativních v˘konÛ u karcinomu prsu Antiangiogenní léãba metastatického kolorektálního karcinomu — anal˘za dat z dvou center Karcinom v centrálním prostate volume calculator mskcc prsu Obermannová R.

Sentinelová uzlina u karcinomu in situ v âeské republice Uroonkologie ·Èastn˘ K. V˘poãet a modelování zmûn sérové hladiny prostatického specifického antigenu v ãase Závûry ãeské multicentrické studie sentinelov˘ch uzlin karcinomu prsu Radioterapie a krátkodob˘ reÏim s LHRH analogy u nemocn˘ch s lokalizovan˘m ãi lokálnû pokroãil˘m karcinomem prostaty Chemoterapie hormon rezistentního karcinomu prostaty Coufal O.

Limity rozsahu chirurgické resekce karcinomÛ jícnu a kardie Jelínek P. Onkologické v˘sledky pacientÛ s pozitivním uzlinov˘m nálezem bûhem cystektomie Rozsah resekce a lymfadenektomie u superficiálního karcinomu Ïaludku Kala Z.

Diferenciální diagnostika intersticiálního plicního postiÏení u pacienta po intravesikální terapii BCG vakcínou Onkologická radikalita resekce pro karcinom pankreatu Holánek M.

Existují obecnû platné limity jaterních resekcí?

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V. Neuroonkologie Mráãek M. Hemipankreatoduodenektomie se souãasnou resekcí cév Gürlich R. VyuÏití neuroendoskopie pro diagnostiku a léãbu pseudocyst po komplexní terapii tumoru mozku Mnohoãetné gliomy mozku Erektilní dysfunkce u pacientÛ s kolorektálním karcinomem Hrivnák R. Gynekologická onkologie Úloha hysteroskopie v diagnostice karcinomu endometria Driák D. Nová generace individualizované vakcíny na bázi dendritick˘ch bunûk u pacientÛ s primárním glioblastomem Role lymfadenektomie u karcinomu endometria Mollová K.

Gliomy optické dráhy u dûtí Feranec R. Kombinace chirurgické léãby se stereotaktickou radiochirurgií v terapii mnohoãetn˘ch metastáz mozku Fadrus P. Úloha HE - 4 v diagnostice karcinomu ovaria Grosman R. Nov˘ sérov˘ marker HE4 u karcinomu vajeãníku Zobrazovací endoskopické metody Sehnal B. Mouková L. Endoskopická léãba ãasn˘ch neoplázií trávicí trubice Pokroky v biologii nádorÛ Cílená biopsie pankreatu pod EUS kontrolou v diferenciální diagnostice loÏiskov˘ch lezí pankreatu Úloha tukové tkánû v molekulární patofyziologii karcinomu ovaria.

Linhartová M. Je kapslová koloskopie vyuÏitelná ve screeningu kolorektálního karcinomu?

hogyan kezelhető a seronegatív rheumatoid arthritis

Praktické aspekty pouÏití prostate cancer gene 3 PCA3 v diagnostice karcinomu prostaty Metylace potenciálního tumor-supresorového genu ZNF a genu AR u benigní a nádorové tkánû prostaty pilotní studie Pankreatobiliární terapeutická endoskopie Novotn˘ I. Vliv butyrátu sodného na viabilitu bunûk a na expresi AR i PSA u vybran˘ch prostatick˘ch nádorov˘ch bunûãn˘ch linií Perkutánní endoskopická gastrostomie indikovaná pacientÛm s nádory hlavy, krku a jícnu Identifikace a studium funkce mikroRNA s prediktivním a prognostick˘m v˘znamem u pacientÛ s kolorektálním karcinomem Moderní trendy v radioterapii a vállízület kezelési idejének törése Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie meningeomÛ Studium expresních profilÛ mikroRNA za úãelem identifikace nov˘ch prognostick˘ch markerÛ a zdokonalení stagingu renálního karcinomu Radioterapií indukované meningiomy Slab˘ O.

Souãasné moÏnosti v terapii high grade gliomÛ mozku Hypoxií indukovaná chemorezistence bunûk neuroblastomu a mozkov˘ch nádorÛ — studie in vitro Hrabûta J. Zmûny hladiny metalothioneinu u bunûãn˘ch linií odvozen˘ch z karcinomu prostaty Kontroverzní radioterapie u epiteliálních nádorÛ ovárií Hereditární syndromy V˘sledky sledování osob s hereditární predispozicí k nádorÛm ve specializované ambulanci Zimovjanová M.

Syndrom Li - Fraumeni — diagnostické a preventivní moÏnosti. Kazuistika pacientky s delecí celého genu TP Foretová L. BezpeãnosÈ pacienta v onkologickej praxi Úloha genetick˘ch alterací v genu CHEK2 v etiologii kolorektálního karcinomu a karcinomu pankreatu MacháÀová M. V˘znam endoskopie v diagnostice familiární adenomatosní polypózy Neuwirthová J.

FAP registr — první v˘sledky Extrakolonické manifestace familiární adenomatózní polypózy Hypofrakcionovaná akcelerovaná radioterapie karcinomu prostaty Krupa P. Juveniln˘ polypózny syndróm JPS Systém hodnocení toxicity radioterapie Kliniky radiaãní onkologie Hereditární difusní ca Ïaludku Puchmajerová A.

Screening kolorektálního karcinomu dle dat plátcÛ zdravotní péãe Role cytostatické a biologické terapie v rámci kurativní léãby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu Sekundární tumory jater — radiologické intervenãní v˘kony Postavení resekãní a transplantaãní léãby u metastatického postiÏení jater ZadraÏil Fáj prostate volume calculator mskcc hüvelykujjízület. Radioterapie jaterních metastáz Hodnocení progrese solidních nádorÛ v praxi klinika Endobronchiální léãba nádorové obstrukce d˘chacích cest Národní onkologick˘ registr dnes: informaãní hodnota pro plánování a hodnocení léãebné péãe Perkutánní intervenãní metody na skeletu Abrahámová J.

V˘voj centrálního informaãního zázemí NOR Pánek J. Epidemiologie zhoubn˘ch nádorÛ v ãeské populaci — souãasné trendy Radiologické onkologické intervence u primárních tumorov peãene Holub J.

fájdalom a medence és a hát alsó részében

Fontos információk